ކުޅިވަރު

ވޮލީގެ ޗެންޕިއަންކަން ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއަށް

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަލްޙާޢީދާ ގުޅިގެން ފ.ނިލަންދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއިން ހޯދައިފިއެވެ.އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗް ފިނިފެންމާ ސްޓާސް އިން ހޯދާފައި މިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ބޮނޑި މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ތިލަފުށި ޓީމު ހޯދައިފި

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްްގެން ބާއްވަމުންދާ ޢީދު ކުޅިވަރުތެރެއިން ބޮނޑި ކުޅުމުގެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެންޕިއަންކަން ތިލަފުށިން ހޯދައިފިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިޓީމާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 3 ހަރުގެއިންނެވެ. ނިލަންދޫގެ ކުނިގޮނޑާއި [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް: ފައިނަލަށް ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއާއި ނީލް

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަލްޙާ ޢީދާ ގުޅިގެން ޑޭލައިޓް ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށް ބާއްވަމުންދާ އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއާއި ނީލް ހިގައްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް: އެސްޖީސީގެ މައްޗަށް ނީލް ކުރިހޯދައިފި

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޑޭލައިޓް އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނުމެޗްގައި އެސްޖީސީގެ މައްޗަށް ނީލްއިން ކުރިހޯދައިފިއެވެ. ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށް ފެށުނު މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ ސެޓް އެސްޖީސީން [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް: ފުރަތަމަ މެޗް ނީލްއަށް ދެވަނަ މެޗް ފިނިފެންމާ ސްޓާސްއަށް

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ޑޭލައިޓް އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް ފަސޭހަކަމާއެކު ނީލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބައްދަލުކުރީ ފަހުލަވާންއެވެ. މި މެޗުން ފަހުލަވާން ބަލިވުމާއެކު އެޓީމު [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ޑޭލައިޓް ވޮލީ މުބާރާތް ފަށައިފި

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަލްޙާ ޢީދާ ދިމާކޮށް ފ.ނިލަންދޫ ޑޭލައިޓް ކުލަބުން ހިންގާ ވޮލީ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ނިލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ވޮލީ ކޯޓުގައި ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ފައްޓަވައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫގައި ޢީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

6 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.ނިލަންދުގައި އަންނަ އަލްޙާ ޢީދު ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަމަށް ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެކަމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ އެކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފު އަޙްމަދު ޝަރީފް ޓީވީއެމްއަށް މިއަދު [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ޑޭލައިޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ރޭ ބާއްވައިފި

6 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އަލްޙާ ޢީދާއި ދިމާކޮށް ޑޭލައިޓް ކުލަބުން ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ރޭ ޑޭލައިޓް ކްލަބުގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. 7 ޓީމުން ވާދަކުރާ މިމުބާރާތުގައި [ވިދާޅުވޭ]