ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދަރަނބޫދޫގެ ތަރައްގީގައި ކުރެވިފައިވާ ބައެއް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް
ރިޕޯޓް

ތިން އަހަރުތެރޭ ދަރަނބޫދޫއަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ބަހުސަކަށް

21 މެއި 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް ފާހަގަކުރެވެނީ ސޯޝަލްމީޑިއާއާއި ވަރަށް ދޯޅު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ސޯޝަލް [ވިދާޅުވޭ]

ދަރަނބޫދޫ ޓީމް (ފޮޓޯ: އެފްބީ)
ޚަބަރު

“ފ.އަތޮޅު މިއަދު އޮންނަންވާނީ ދަރަނބޫދޫއާއިއެކު” ޑރ. ޚަލީލް

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މިއަދަކީ އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ޒޯން 5 ގެ ފައިނަލް ކުޅޭ ދުވަސްކަމަށްވެފައި، އެއްކޮޅުން ބައްދަލުކުރާ ޓީމަކީ ފ.ދަރަނބޫދޫގެ ޓީމެއް ކަމަށްވުމުން، ފ.އަތޮޅު މިއަދު އޮންނަންވާނީ [ވިދާޅުވޭ]

އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޖުނައިދުއާއި ޑރ ޚަލީލް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ (ފޮޓޯ: އެފްބީ)
ޚަބަރު

ދަރަނބޫދޫގައި ހަދާ އިންޑޯ ހޯލުގެ މަސައްކަތަށް ވެލްޑަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިޔަށް: ޑރ.ޚަލީލް

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި ޒުވާނުން ގުޅިގެން އެރަށުގައި ތަރައްޤީކުރާ އިންޑޯހޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެލްޑަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ [ވިދާޅުވޭ]

ކޯލާއާނު 7 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތަށިތައް
ކުޅިވަރު

ކޯލާއާނު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޓްރޮފީތަކާއި މެޑަލްތައް އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާކޮށްފި

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.ދަރަނބޫދޫގައި ކޮންމެ އަލްޙާ ޢީދަކާ ދިމާކޮށް ބާއްވާ ކޯލާއާނު 7 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޓްރޮފީތަކާއި މެޑަލްތައް އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން، މުބާރާތްހިންގާ ދަރަބޫދޫ ޒުވާނުންގެ ކްލަބަށް ހަދިޔާކޮށްފި [ވިދާޅުވޭ]