ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލުގެ މޮނިޓަރިންގ އަށް ފ.އަތޮޅުގެ ދެ ޕްރިންސިޕަލުން

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު، އަދި އެންމެ ދުވަސްވީ ސްކޫލުގެ މޮނިޓަރިންގ އަށް ފ.އަތޮޅު ދެ ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލުން މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފއތމ ގެ ކެޑޭޓް ކޭންޕް ނިމިއްޖެ

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގި ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓް ކޭންޕް 2016 ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ޖުމްލަ ފަންސަާހަކަށް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި މި ކޭންޕްގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ދިވެހިބަސް ތާޒާކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ދިވެހިބަސް ތާޒާކުރުމަށް މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފއތމ ގައި ހިންގި ބައްދަލުވުންމާއި ފއތމ ގެ ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަތުންނަށް ދިވެހިބަސް އުނގަންނައިދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ރޭ ނިމިއްޖެއެވެ. މުދައްރިސުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫއަށް ހަގީގީ ތަރައްގީ އަންނަމުންދޭބާ!

31 ޖުލައި 2016

އާބާދީއާއި ބިމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑުރަށް، ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއާމެދު ކުރެވޭ އުއްމީދުތައް ބޮޑެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ މިއަތޮޅަކީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މިޝްރޫތަކެއް [ވިދާޅުވޭ]