ޚަބަރު

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓް މާސްޓްތަކުގެ ބުޑުތައް އަޅަންފަށައިފި

25 ޑިސެމްބަރ 2016

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ލައިޓް ޖެހުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ލައިޓް މާސްޓްގެ ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ ބުޑުގެ ކޮންކްރީޓް [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ސްޓޭޑިއަމްގައި ލައިޓްޖެހުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރާ ޙަވާލުކުރުމަށް އަންގައިފި

15 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓްޖެހުމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރ، އެޓިޓިއުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ނިލަންދޫ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ އެސްޓީމޭޓް ބަލައިގަނެ، ސްޓޭޑިއަމްގައި ލައިޓްޖެހުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

21 ޖުލައި 2016

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށް ފ.ނިލަންދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ލައިޓް ޖެހުމާއި، ބިންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމާއި، ކާނުހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުޅުވާލައިފާވާ އެސްޓިމޭޓަށް ތިންފަރާތަކުން [ވިދާޅުވޭ]