ވާހަކަ

އަހަންނަށް މާފްކުރޭ..!

15 ޖުލައި 2016

އަންހެނަކަށް ލިބުނު ނުއުފަންނަ ދަރިއެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ގޮތް….. އަސަރުން ފުރިގެންވާ ކުރުވާހަކަ، “އަހަންނަށް މާފްކުރޭ….!” ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަނީ…