ކުޅިވަރު

ވޮލީ ބޯލް ކޯޗިންގ ކޭންޕެއް ނިލަންދޫގައި ފަށައިފި

16 އޭޕްރީލް 2017

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މުޙަންމަދުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތީން، ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޭންޕެއް ފ.ނިލަންދޫގައި ރޭ ފަށައިފިއެވެ. މިކޭންޕްގެ ބައިވެރިންނަށް ޓްރެއިނިންގ ދެނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ނިލަންދޫ ޓީމަށް ޖާޒީބައެއް ޙަވާލުކޮށްފި

4 އޭޕްރީލް 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބުދުﷲ ޚަލީލުގެ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން މިއަދު ފަށާ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ފ.އަތޮޅު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ޖާޒީ ބައެއް ރޭ [ވިދާޅުވޭ]