ޚަބަރު

ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓް ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

10 އޮގަސްޓް 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި ހަދާ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓް ނިލަންދޫ ފަޅުގައި ހަދާނެ ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހަދަންޖެހޭ ސަރވޭގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ޗައިނާގެ އެއިރޮސްޕޭސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕްގެ ޓީމް ކުރަމުންދާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އެއަރޕޯޓް ސަރވޭ ކުރާޓީމް މާދަމާ ނިލަންދޫއަށް ދާނެކަމަށް އެޓީމުން ބުނެފި

9 އޮގަސްޓް 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި ހަދާ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ސަރވޭއަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗައިނާގެ އެއިރޮސްޕޭސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕްގެ ޓީމް މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި ނިލަންދޫއަށް ދާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. “ނިލަންދެ” އަށް [ވިދާޅުވޭ]