ޚަބަރު

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރައިގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ ލަތީފް އިސްތިއުފާދީފި

4 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ރީޓެއިލް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަ މިދިޔަ އަހަރު ހުޅުވިއިރު އެތަނުގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރުގެ މަގާމަށް ލެއްވި ޢަބުދުލް ލަތީފް މުޙަންމަދު މިއަދު ހެނދުނު އެމަގާމުން [ވިދާޅުވޭ]