ޚަބަރު

އާކުނިކޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

14 އޭޕްރީލް 2017

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވާފައި ހުންނަތާ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު އަހަރު ދުވަސް ފަހުން ނިލަންދޫގައި އަލަށްހަދާ ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ޙަވާލުކޮށް، ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

ފައިސާލިބުނަސް އާ ކުނިގޮނޑު ނުހެދި، ކައުންސިލް އިހުމާލުވެފައި

8 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މިވަގުތު ފ.ނިލަންދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ދުލުކުރިޔަށް ފުރަތަމަވެސް އަންނާނީ ނިލަންދޫ ކުނި ގޮނޑެވެ. ނިލަންދޫއަށް އަރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުނި ގޮނޑު [ވިދާޅުވޭ]