ޚަބަރު

ކާނާގެ ޔަޤީންކަން ޕްރޮގްރާގެ ދަށުން ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް ބޭނުންވާ ގަސް ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

11 ޖުލައި 2016

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުން އިތުރުކޮށްގެން ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ ކާނާގެ ބާވަތްތައް އާލާކޮށް، ފުޑްސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ [ވިދާޅުވޭ]