ނިލަންދޫގެ ބިންހިއްކުން ކުރިޔަށްދަނީ
ޚަބަރު

ބަނދަރުގެ ހުޅަނގުކޮޅު ހިއްކައި މިހާރު ހިއްކާފައި އޮތް ވެލިގަނޑާ ގުޅުވާލަނީ

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ހަލާކުވެފައިވާ ނިލަންދޫ ބަނދަރުގެ ހުޅަނގުކޮޅު ހިއްކައި ބަނދަރުގެ ބޭރަށް ބޮޑުބައިވާގޮތަށް މިހާރު ހިއްކާފައިއޮތް ވެލިގަނޑާ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށްދާކަމަށް ނިލަންދޫ ބިއްހިއްކުމާ ޙަވާލުވެފައިވާ ވިލާ ޝިޕިންގގެ ނިލަންދޫ ސައިޓް [ވިދާޅުވޭ]

ހޮޅިލައިން އެޅުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. (ފޮޓޯ: އެފްބީ)
ޚަބަރު

ބިންހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

8 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫގެ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް އެމަސައްކަތް ސަބްކޮންޓްރެކްޓަށް ނަގާފައިވާ ވިލާ ޝިޕިންގ ކުންފުނިން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ބިއްހިއްކުމަށް ވެލިނަގަންޖެހޭ ސަރަޙައްދުން ވެލި ފޮނުވުމަށް [ވިދާޅުވޭ]