ކާމިޔާބު 3 އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ފެރީ ލަފާ ފުރާ ސަރަޙައްދުގައި އަދި މުދާ ބާލާ ވާޓަރުގައި އަޅާފައި. މިކަން ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށް ބަދަލުވެފައި!
ނިލަންދޫ

ފެރީ ލަފާ ވާޓަރު އަދި މުދާ ބާލާ ވާޓަރު އެއް ފަރުދަކަށް ހިބަކޮށްދީފައި؟!

27 ފެބުރުއަރީ 2017

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ވާޓަރު މީގެ ކުރިން ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔައީ ފ.އަތޮޅު ފެރީގައި ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ފަސޭހައަކަށް އަރާ ފޭބުމަށާއި މުދާބާލާ ޚާއްސަ [ވިދާޅުވޭ]