ޚަބަރު

އެއަރޕޯޓް އަޅާ ސަރަޙައްދުގެ ސަރވޭ ފަށައިފި

7 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ސަރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 6 ބޭފުޅުންގެ ޓީމެއް ނިލަންދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ އިއްޔެގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އެއަރޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

7 އޭޕްރީލް 2017

ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓްގެ އީއައިއޭ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސަރވޭގެ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ރޭ 8:30 ގައި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފ.ނިލަންދޫއާއިއެކު އިތުރު ހަތަރު ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން މެލޭޝިޔާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

7 މާރޗް 2017

ފ.ނިލަންދޫގެ އިތުރު އިތުރު ހަތަރު ރަށެއްގައި އެއަރޕޯޓް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު މެލޭޝިޔާގެ ގްރިފޯން އެނަރޖީ ކޯޕަރޭޝަންއާއި މިއަދު ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫގެ އިތުރުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނެނީ ހދ. [ވިދާޅުވޭ]