ނިލަންދޫ ކުނި ގޮނޑު: މިތަނުގެ ސަބަބުން ބަލިތައް ފެތުރި ގިނަ ބަޔަކަށް ދަނި ތުރާވަމުން
ރިޕޯޓް

ފައިސާލިބުނަސް އާ ކުނިގޮނޑު ނުހެދި، ކައުންސިލް އިހުމާލުވެފައި

8 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މިވަގުތު ފ.ނިލަންދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ދުލުކުރިޔަށް ފުރަތަމަވެސް އަންނާނީ ނިލަންދޫ ކުނި ގޮނޑެވެ. ނިލަންދޫއަށް އަރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުނި ގޮނޑު [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ސަހަރާ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ ގޫގްލްއާތު ފޮޓޮއެއް
ޚަބަރު

ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ތިންލައްކަ ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދެއްވައިފި

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.ނިލަންދޫ ގަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ތިންލައްކަ ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްއިން ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް މިއަދު ޖަމާކޮށްދީފި ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. [ވިދާޅުވޭ]

20160819_120900
ރިޕޯޓް

ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މަސްމާރުކޭޓް ވީރާނާވަނީ

25 އޮގަސްޓް 2016

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް މިއަހަރުތެރޭގައި ނިންމައި ނިންދޫ ކައުންސިލާއި މީގެ ފަސްވަރަކަށް މަސްކުރިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްމާރުކޭޓް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ވީރާނާވާންފަށައިފިއެވެ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރި ނަމަވެސް، [ވިދާޅުވޭ]

ޓޫރިޒަމް ސަރަޙައްދަށް އަމާޒްކޮށް އެމްޕީ ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް ހައްދަވާފައިވާ ޕްލޭން (ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް)
ޚަބަރު

ރުއްގަހުގެ ބަދަލުދޭނެ ގޮތް ހޯދަން އެދުނުތާ 3 ހަފްތާ، ޓޫރިޒަމް ޖަވާބުގެ އިންތިޒާރުގައި

15 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫ ބިނާވެށި ޕްލޭންގައި ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ހަމަޖައްސާނެ ގޮތެއް އަންގާދިނުމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގައި އެދުނުތާ 3 ހަފްތާ ވީއިރުވެސް ނިލަންދޫ [ވިދާޅުވޭ]

pickup
ރިޕޯޓް

ޕިކަޕްގަންނަން ލިބުނު ފައިސާ “ގެއްލި”، ޕިކަޕްވެސް “ގެއްލިފައި”

11 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ސަރުކާރުން ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް 3 ލައްކަރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ، ޕިކަޕް ގަތުމަށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ޚަބަރު

ދެޖަލްސާ ބާއްވައިގެން ވެސް ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަަމަށް ބޭފުޅަކު ނުވި

13 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިޢޫފާ ދެއްވުމާގުޅިގެން، އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ދެވަނަ ޖަލްސާ ވެސް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި ނިމިއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް މުޙަންމަދު ޚަލީލް
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދާދި ދެންމެއަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

11 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޚަލީލު، ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް މިއަދު ހުށައަޅައިފި އެވެ. ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ޚަލީލު [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3