ޚަބަރު

ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގައި އަލަށްފަށާ ކޯސްތަކަށް އިޢުލާންކޮށްފި

20 ޖޫން 2017

2017ވަނަ އަހަރު ފ.ނިލަންދޫ ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފީގައި އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް އިއްޔެ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން 4 ކޯހެއް އިޢުލާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަލަށްފަށުމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒަށް މުދައްރިސެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

20 ޖޫން 2017

ފ.ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނެ ޤާރީއެއް ހޯދުމަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުން މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ މަގުފާރުތައް ދޮވެ ސާފުކޮށްފި

19 މެއި 2017

ނލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރާއި އަދި އެނޫންވެސް ބައެއް ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ ވަށާ ރާނާފައިހުރި މަގުފާރުތައް ދޮވެ ސާފުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫގެ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، މި މަސައްކަތުގައި އިސްވެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން 3 ވަނަ ލަތީފް އަށް

16 މެއި 2017

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ހޮވުނު 3 ވަނަ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ޢަބުދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު ހިމެނިއްޖެއެވެ. 3 ވަނަ އަށް ލަތީފް ހޮވިފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޖަލީލްއާއި ޢަލީ ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުކޮށްފި

8 މެއި 2017

ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޢަލީ މުޙަންމަދުއާއި މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓް މުޙަންމަދު ޖަލީލް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކުން މުޙަމަދު ޖަލީލަށް 652 ވޯޓް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި

8 މެއި 2017

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ޢަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުން ިއިއްޔެ އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އޭނާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިމިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރުވެފައިވަނިކޮށެވެ. ކައުންސިލްގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މަޖީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

16 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޢަބުދުލް މަޖީދު ޢަލީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކައުންސިލަރުގެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އިސްތިޢުފާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

27 ފެބުރުއަރީ 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބުދުލް ޢަޒީޒް މިއަދުން ފެށިގެން ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ނިލަންދެއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އިސްތިއުފާ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4