ބުޅާ މިސްކިތް މަގުގެ ޖަންކްޝަނަކުން އިއްޔެ ނަޖިސް އަރަނީ
ޚަބަރު

ބުޅާ މިސްކިތް މަގުގެ ޖަންކްޝަންތަކުން ނަޖިސް އަރަނީ

5 އޮކްޓޯބަރ 2016

ނިލަންދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ނުބެލެހެއްޓި އަދި މަރާމާތު ވެސް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ބުޅާމިސްކިތް މަގުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުންނާއި އެމަގުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ގޯތިތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ނަޖިސް [ވިދާޅުވޭ]

image-0-02-01-ee653b5918336f29aa205532711076094e205a0c257181f9769b16e4ab24660f-v
Uncategorized

ލާރނިންގ ސެންޓަރުގައި ކްލާސްރޫމްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި ހުރި ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ލާރނިންގ ސެންޓަރުގެ ކްލާސްރޫމްތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް ފަށާފައިމިވަނީ މި ސެންޓަރު ހުޅުވުނުތާ [ވިދާޅުވޭ]

20160914_173148
ކުޅިވަރު

ބޮނޑި މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ތިލަފުށި ޓީމު ހޯދައިފި

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްްގެން ބާއްވަމުންދާ ޢީދު ކުޅިވަރުތެރެއިން ބޮނޑި ކުޅުމުގެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެންޕިއަންކަން ތިލަފުށިން ހޯދައިފިއެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިޓީމާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 3 ހަރުގެއިންނެވެ. ނިލަންދޫގެ ކުނިގޮނޑާއި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ކުނި ގޮނޑު: މިތަނުގެ ސަބަބުން ބަލިތައް ފެތުރި ގިނަ ބަޔަކަށް ދަނި ތުރާވަމުން
ރިޕޯޓް

ފައިސާލިބުނަސް އާ ކުނިގޮނޑު ނުހެދި، ކައުންސިލް އިހުމާލުވެފައި

8 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މިވަގުތު ފ.ނިލަންދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލުކޮށްފިނަމަ ދުލުކުރިޔަށް ފުރަތަމަވެސް އަންނާނީ ނިލަންދޫ ކުނި ގޮނޑެވެ. ނިލަންދޫއަށް އަރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުނި ގޮނޑު [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ސަހަރާ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ ގޫގްލްއާތު ފޮޓޮއެއް
ޚަބަރު

ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ތިންލައްކަ ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދެއްވައިފި

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.ނިލަންދޫ ގަބުރުސްތާނުގެ ވަށާފާރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ތިންލައްކަ ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްއިން ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް މިއަދު ޖަމާކޮށްދީފި ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. [ވިދާޅުވޭ]

20160819_120900
ރިޕޯޓް

ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މަސްމާރުކޭޓް ވީރާނާވަނީ

25 އޮގަސްޓް 2016

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށް މިއަހަރުތެރޭގައި ނިންމައި ނިންދޫ ކައުންސިލާއި މީގެ ފަސްވަރަކަށް މަސްކުރިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްމާރުކޭޓް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ވީރާނާވާންފަށައިފިއެވެ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރި ނަމަވެސް، [ވިދާޅުވޭ]

ޓޫރިޒަމް ސަރަޙައްދަށް އަމާޒްކޮށް އެމްޕީ ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް ހައްދަވާފައިވާ ޕްލޭން (ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް)
ޚަބަރު

ރުއްގަހުގެ ބަދަލުދޭނެ ގޮތް ހޯދަން އެދުނުތާ 3 ހަފްތާ، ޓޫރިޒަމް ޖަވާބުގެ އިންތިޒާރުގައި

15 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫ ބިނާވެށި ޕްލޭންގައި ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ހަމަޖައްސާނެ ގޮތެއް އަންގާދިނުމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގައި އެދުނުތާ 3 ހަފްތާ ވީއިރުވެސް ނިލަންދޫ [ވިދާޅުވޭ]

pickup
ރިޕޯޓް

ޕިކަޕްގަންނަން ލިބުނު ފައިސާ “ގެއްލި”، ޕިކަޕްވެސް “ގެއްލިފައި”

11 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމަށް ޒަމާނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ސަރުކާރުން ޕިކަޕެއް ގަތުމަށް 3 ލައްކަރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ، ޕިކަޕް ގަތުމަށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3