ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ (ފޮޓޯ: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް)
ޚަބަރު

ނަރުދަމާ ނިޒާމު ”ކުޑަ ދުވަހެކޭ އެއްގޮތްވާނެ“: ޝިޔާމް

6 ޖެނުއަރީ 2018

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް މިހާރު “ކުޑަ ދުވަހެކޭ އެއްގޮތްވާނެ” ކަމަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސުޕަވައިޒަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އޭނާ މިގޮތަށް [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް: 3 އަހަރުން ނަގުދު 3.4 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

6 ޖެނުއަރީ 2018

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދުވަސްވަރުު ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުންނާއި ސަރުކާރުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ވެދެއްވާފައިވާ އެހީތަކުން 3.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާކަން ނިލަންދެއަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ނިިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި ހުރި 40 ކިލޯގެ އިންޖީނު ހަދައި އިންޖީނު ރޫމް ސާފުކޮށްފައި. ކުރީގެ 2 ކައުންސިލުންވެސް މިތަކެތިވަނީ ހަލާކުވާން ދޫކޮށްލާފައި.
ޚަބަރު

ބާ ދަގަނޑަށް ދޫކޮށްލާފަހުރި ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަދައިފި

27 ޑިސެމްބަރ 2017

ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 40 ކިލޯވޮޓްސް އާއި 5 ކިލޯވޮޓްސްގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ބާދަނގަޑަށް ދޫކޮށްލާފައިވަނިކޮށް ނިލަންދޫ ރަށު [ވިދާޅުވޭ]

ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ (ފޮޓޯ: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް)
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓައިފި

28 ނޮވެންބަރ 2017

ފާއިތުވެދިޔަ 2 ކައުންސިލަށްވެސް ޙައްލުނުކުރެވުނު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް މިހާރުގެ ކައުންސިލުން ވެސް ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިލަންދު ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ތެއު ފިހާރައިގެ އާމްދަނީން ބޮޑު ބައެއް “ގެއްލިފައިވާކަމަށް” ދައްކައިފި

26 ނޮވެންބަރ 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެއުފިހާރައިގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ތެއުފިހާރަ، އައްޑަނައިގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މިކަމެއް އެނގިފައި މިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އޮކްޓޫބަރު [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރަ
ޚަބަރު

އޮޑިޓް 2016: އައްޑަނަ ފިހާރައިން 1.1 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއަށް އޮޑިޓަރުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރައިން 9 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް [ވިދާޅުވޭ]

Uncategorized

ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު ދިރާސާކުރުމަށް ފަންނީ ބަޔަކު ގެނެސްފި

22 ޖޫން 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް ފަންނީ ދެ ބޭފުޅަކު ގެނެސް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި ދެބޭފުޅުންވެސް ނިލަންދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިއަދުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގައި އަލަށްފަށާ ކޯސްތަކަށް އިޢުލާންކޮށްފި

20 ޖޫން 2017

2017ވަނަ އަހަރު ފ.ނިލަންދޫ ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފީގައި އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް އިއްޔެ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން 4 ކޯހެއް އިޢުލާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަލަށްފަށުމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒަށް މުދައްރިސެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

20 ޖޫން 2017

ފ.ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނެ ޤާރީއެއް ހޯދުމަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުން މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ [ވިދާޅުވޭ]

މަގު ފާރުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ޚަބަރު

ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ މަގުފާރުތައް ދޮވެ ސާފުކޮށްފި

19 މެއި 2017

ނލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރާއި އަދި އެނޫންވެސް ބައެއް ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ ވަށާ ރާނާފައިހުރި މަގުފާރުތައް ދޮވެ ސާފުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫގެ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، މި މަސައްކަތުގައި އިސްވެ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3