ޚަބަރު

އަންހެނުން ކޮމިޓީގެެ ރައީސާއަކަށް ހައްވަ

13 ޖެނުއަރީ 2019

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ނިލަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއަކަށް ޙައްވާާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ދެވަނަ ދައުރަކަށްވެސް އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮތް ވޯޓްލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ނިލަންދޫ ސާފުކޮށްފި

9 ޑިސެމްބަރ 2018

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިޙްގެ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން އިއްޔެ ފ.ނިލަންދޫގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ފ.ނިލަންދޫ ސާފުކޮށްފިއެވެ. ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ބޮޑު ގޮނޑެއް ޗާލު ޕާކަކަށް ހަދަނީ

4 ނޮވެންބަރ 2018

ނިލަންދޫގެ ކުރީގެ ކުނި ގޮނޑު ސާފުކޮށް އެތަނަކީ ހިއްފަސޭހަ ޕާކަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ރަށު ކައުންސިލް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނަރުދަމާ ނިޒާމު ”ކުޑަ ދުވަހެކޭ އެއްގޮތްވާނެ“: ޝިޔާމް

6 ޖެނުއަރީ 2018

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް މިހާރު “ކުޑަ ދުވަހެކޭ އެއްގޮތްވާނެ” ކަމަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސުޕަވައިޒަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އޭނާ މިގޮތަށް [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް: 3 އަހަރުން ނަގުދު 3.4 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

6 ޖެނުއަރީ 2018

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދުވަސްވަރުު ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުންނާއި ސަރުކާރުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ވެދެއްވާފައިވާ އެހީތަކުން 3.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާކަން ނިލަންދެއަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ބާ ދަގަނޑަށް ދޫކޮށްލާފަހުރި ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަދައިފި

27 ޑިސެމްބަރ 2017

ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 40 ކިލޯވޮޓްސް އާއި 5 ކިލޯވޮޓްސްގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ބާދަނގަޑަށް ދޫކޮށްލާފައިވަނިކޮށް ނިލަންދޫ ރަށު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓައިފި

28 ނޮވެންބަރ 2017

ފާއިތުވެދިޔަ 2 ކައުންސިލަށްވެސް ޙައްލުނުކުރެވުނު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް މިހާރުގެ ކައުންސިލުން ވެސް ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިލަންދު ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ތެއު ފިހާރައިގެ އާމްދަނީން ބޮޑު ބައެއް “ގެއްލިފައިވާކަމަށް” ދައްކައިފި

26 ނޮވެންބަރ 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެއުފިހާރައިގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ތެއުފިހާރަ، އައްޑަނައިގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މިކަމެއް އެނގިފައި މިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އޮކްޓޫބަރު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އޮޑިޓް 2016: އައްޑަނަ ފިހާރައިން 1.1 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއަށް އޮޑިޓަރުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރައިން 9 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް [ވިދާޅުވޭ]

Uncategorized

ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު ދިރާސާކުރުމަށް ފަންނީ ބަޔަކު ގެނެސްފި

22 ޖޫން 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް ފަންނީ ދެ ބޭފުޅަކު ގެނެސް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި ދެބޭފުޅުންވެސް ނިލަންދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިއަދުގެ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4