ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ (ފޮޓޯ: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް)
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓައިފި

28 ނޮވެންބަރ 2017

ފާއިތުވެދިޔަ 2 ކައުންސިލަށްވެސް ޙައްލުނުކުރެވުނު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް މިހާރުގެ ކައުންސިލުން ވެސް ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިލަންދު ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ތެއު ފިހާރައިގެ އާމްދަނީން ބޮޑު ބައެއް “ގެއްލިފައިވާކަމަށް” ދައްކައިފި

26 ނޮވެންބަރ 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެއުފިހާރައިގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ތެއުފިހާރަ، އައްޑަނައިގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މިކަމެއް އެނގިފައި މިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އޮކްޓޫބަރު [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރަ
ޚަބަރު

އޮޑިޓް 2016: އައްޑަނަ ފިހާރައިން 1.1 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއަށް އޮޑިޓަރުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރައިން 9 ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް [ވިދާޅުވޭ]

Uncategorized

ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު ދިރާސާކުރުމަށް ފަންނީ ބަޔަކު ގެނެސްފި

22 ޖޫން 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް ފަންނީ ދެ ބޭފުޅަކު ގެނެސް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި ދެބޭފުޅުންވެސް ނިލަންދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިއަދުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގައި އަލަށްފަށާ ކޯސްތަކަށް އިޢުލާންކޮށްފި

20 ޖޫން 2017

2017ވަނަ އަހަރު ފ.ނިލަންދޫ ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފީގައި އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް އިއްޔެ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން 4 ކޯހެއް އިޢުލާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަލަށްފަށުމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒަށް މުދައްރިސެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

20 ޖޫން 2017

ފ.ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވާނެ ޤާރީއެއް ހޯދުމަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުން މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ [ވިދާޅުވޭ]

މަގު ފާރުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ޚަބަރު

ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ މަގުފާރުތައް ދޮވެ ސާފުކޮށްފި

19 މެއި 2017

ނލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރާއި އަދި އެނޫންވެސް ބައެއް ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ ވަށާ ރާނާފައިހުރި މަގުފާރުތައް ދޮވެ ސާފުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫގެ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، މި މަސައްކަތުގައި އިސްވެ [ވިދާޅުވޭ]

ލަތީފް (ކ)، ޢަލީ މުޙަންމަދު (މ)، ޖަލީލް(ވ)
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން 3 ވަނަ ލަތީފް އަށް

16 މެއި 2017

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ހޮވުނު 3 ވަނަ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ޢަބުދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު ހިމެނިއްޖެއެވެ. 3 ވަނަ އަށް ލަތީފް ހޮވިފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޖަލީލްއާއި ޢަލީ ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުކޮށްފި

8 މެއި 2017

ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޢަލީ މުޙަންމަދުއާއި މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓް މުޙަންމަދު ޖަލީލް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތަކުން މުޙަމަދު ޖަލީލަށް 652 ވޯޓް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި

8 މެއި 2017

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ޢަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުން ިއިއްޔެ އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އޭނާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިމިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރުވެފައިވަނިކޮށެވެ. ކައުންސިލްގެ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3