ބުޅާ މިސްކިތް މަގުގެ ޖަންކްޝަނަކުން އިއްޔެ ނަޖިސް އަރަނީ
ޚަބަރު

ބުޅާ މިސްކިތް މަގުގެ ޖަންކްޝަންތަކުން ނަޖިސް އަރަނީ

5 އޮކްޓޯބަރ 2016

ނިލަންދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ނުބެލެހެއްޓި އަދި މަރާމާތު ވެސް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ބުޅާމިސްކިތް މަގުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުންނާއި އެމަގުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ގޯތިތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ނަޖިސް [ވިދާޅުވޭ]

ނަރުދަމާ ހޮޅި ގޮނޑުދޮށުން ފަޅައިގެން ގޮސްފައި
ޚަބަރު

ނަރުދަމާގެ އައުޓް ފްލޯ ފަޅައިގެން ގޮސް ރަށު ގޮނޑުދޮށަށް ނަޖިސް ފައިބަނީ

5 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މޫދަށް ނަޖިސް ފޮނުވާ ހޮޅި ގޮނޑުދޮށަށް ބޭރުވެފައި ހުރި ހިސާބުން ފަޅައިގެންގޮސް، ނަރުދަމާއިން ބޭރުކުރާ ނަޖިސް ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށަށް ފައިބަމުން އެބަދެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

2016-07-20_16.38.50
ޚަބަރު

ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއްކުރަނީ

20 ޖުލައި 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަގެންދެއެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ ބޮޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް [ވިދާޅުވޭ]