ފއތމ ގެ ކެޑޭޓް ކޭންޕް ނިމިއްޖެ

ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގި ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓް ކޭންޕް 2016 ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.

ޖުމްލަ ފަންސަާހަކަށް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި މި ކޭންޕްގައި ދަރިވަރުންނަށް ތަފާތު ރޮނގުތަކުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އިޙްތިރާމްކުރުމާއި. ދޭދޭ ގުޅުންތައް ދަސްކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ.

މީގެ އިތުރުން, އަމިއްލަ ނަފްސް ދިފާޢުވާނެ އުކުޅުތައްފަދަ ލައިފް ސްކިލްސް ދަސްކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ނިންމާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ ޢަބުދުﷲ ޚަލީލްއެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*