ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ އިސްމާޢީލް ޢުމަރު ހޯދައިފި

ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުން މިހުސްވި ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ އިސްމާޢީލް ޢުމަރު، ހަނދުވަރީވިލާ، ފ.ނިލަންދޫ ހޯދައިފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިސްމާޢީލް ޢުމަރުވަނީ ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިންވެސް 1ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ.

މުޅި މުބާރާތުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ޢަބުދުއްރައްޒާޤް މުޙަންމަދު، ފޭރުމާގެ. ފ.ނިލަންދޫ އެވެ.

Razzaq
ޝަބާބުން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ ހޯދި ޢަބުދުއް ރައްޒާޤް މުޙަންމަދު (ފޮޓޯ: އެފްބީ)

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*