“އަހަންނަށް މާފްކުރޭ..!” ވާހަކަ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ގެނެސްދޭން ފަށަނީ

ނިލަންދެ.ކޮމް އިން ގެނެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އަހަންނަށް މާފު ކުރާށޭ..!” ވާހަކަ މިހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނސްދިނުމަށް މި ވެބްސައިޓުން ނިންމައިފީމެވެ.

އަންހެނަކަށް ލިބުނު ނުއުފަންނަ ދަރިއެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ މި އަސަރުގަދަ ވާހަކަ ގެނެސްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ.

މިވާހަކައަކީ ނިލަންދޫގެ ޒުވާން ވާހަކަ ލިޔުންތެރިއެއް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*