އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕް – މިހާތަނަށް ކުޅެވުނު މެޗްތަކުގެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

މުބާރާތުގެ ޗީފް ގެސްޓް: ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ހަސްން ޝިފާއު

ފުޓްސަލް ފޯރި އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕްގެ މިއަދު ހެނދުނާ ހަމައަށް ހަތަރު މެޗް ކުޅެފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ:

  1. ތިން ހަރުގެ އާއި ޕީއެސް 2 ބައްދަލުކުރި މެޗް 8-2 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ ތިން ހަރުގެ
  2. އެސްޖީސީ ވެޓެރަންސް އާއި ފަހުލަވާން ޖޫނިއަރސް ބައްދަލުކުރި މެޗް 1-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ ފަހުލަވާން ޖޫނިއަރސް

އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ނަތީޖާ:

  1. ތިން ހަރުގެ ކިންގ އާއި އެންވައިޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗް 4-1ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ އެންވައިޖީ
  2. އެސްޖީސީ ޖޫނިއަރސް އާއި ވައިނޮޓް އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗް 1-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ ވައިނޮޓް އެފްސީ

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*