އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕަށް ގެންނަ 2 ރެފްރީން ނިލަންދޫއަށް އަތުވެއްޖެ

މުބާރާތަށް ގެނައި 2 ރެފްރީން

އޭކޭ ޗެލެންޖް ކަޕް 2016 މުބާރާތުގައި ރެފްރީކަން ކުރުމަށް މާލެއިން ގެނައި 2 ދެފްރީން ރަށަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ރަށަށް ދުރުވި 2 ރެފްރީންނަކީ މި ދާއިރާގައި މިވަގުުތު ރާއްޖޭގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ 2 ރެފްރީންކަމުގައި ނިލަންދެއަށްވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*