ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ނިލަންދޫގައި މަސްރޭހެއް

ފ.ނިލަންދޫ

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފ.ނިލަންދޫގައި މަސްރޭހެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މަސްރޭހުގައި 2 ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ހިއްވަރު ޓީމާއި މައިނާ ޓީމުގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވީ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް މަސްބާނާފައިވަނީ ހިއްވަރު ޓީމުންނެވެ. އެޓީމުން 80 ކިލޯގެ މަސް ބާނާފައިވާއިރު މައިނާ ޓީމަށް ބޭނުނީ 64 ކިލޯގެ މަހެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*