ވިމެން އޮން ބޯޑުގެ އޭޖެންޓަކަށް ޒީނާ

ޒީނާ އޭޖެންޓަކަށް ހަމަޖައްސާއި ވިމެން އޮން ބޯޑުން ނެރެފައިވާ ފޯސްޓަރު

ވިމެން އޮން ބޯޑުގެ ދުރުންދޭ ޓްރެއިނިންތައް ދިނުމަށް ފ.އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޭޖެންޓަކަށް ފ.ނިލަންދޫ މިނާ ޒީނާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ވިމެން އޮން ބޯޑުގެ އެފްބީ ޕޭޖުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ޒީނާއަކީ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖްރިބާހުރި ކޮލިފައިޑް ފިޓްނަސް އިންސްޓްރަކްޓަރެކެވެ.

ވިމެން އޮން ބޯޑަކީ އެކި ރޮނގުރޮގުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ އެންޖީއޯއެކެވެ. އެގޮތުން އަންހެނުންނަށް ހުރި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުތަކާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

  1. މީދެން މިހާރު ވަރަށް ކުރީގަ އުޅުއްވާ ކަނބަލެއް. ނިލަންދޫ އެފް ބީ ޕޭޖް ގަ ނޯވޭ އެއްވެސް މީހަކަށް މިކަމަނާ ހިތްހަަމަ ޖެހޭ ގޮތައް އެއްޗެއް ބުނެވޭކަށް. މަށަށް ހީވަނީ އެމްޕަވަރމަންޓް ގެ ބައިގަ އެހެން މީހުންގެ ހިޔާލަށް އިހުތިރާމް ކުރަން ދަސްކުރުން މުހިންމު ވާނެހެން

    0
    0

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*