ސަރުކާރުން ދެއްވި 50 ޕެލެޓް ގައު ނިލަންދޫއަށް ގެނެސްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އިން ދެއްވި 50 ޕލެޓް ގައު ނިލަންދޫއަށް މިއަދު ގެނެސްފިއެވެ.

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙަންމަދު ޖަލީލް ފޭސްބުކްގައި ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިގައުތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނިލަންދޫގެ އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި  އެތުރުމަށެވެ.

ނިލަންދެއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ގައު ބޭލުމުގެ މަސައްކަތަށް ރަށު ކައުންސިލުންވަނީ ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*