ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއިގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއް ނިލަންދޫގައި ހިންގައިފި

ޑރ.ޝަމީމްއާއިއެކު ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓި (ފޮޓޯ:ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް)

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ނިިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ނިލަންދޫގައި ހިންގައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ.ޢަލީ ޝަމީމް އެވެ.

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ގަހާ ނާޝިދުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއްވެސް ލިބިފައިވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ނިލަންދޫގެ ގާތްގަނޑަކަށް 40 ވަރަކަށް ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ.

މިހާރުގެ ކައުންސިލްއައުމާއެކު، ނިލަންދޫގައި މިފަދަ ތަފާތު ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ދަނީ ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*