ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިޔަކަށް މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް

ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ޕީއެސްއެމް އިން ގެނެސްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް, ގްރީން ހެވަން, ފ.ނިލަންދޫ ހޮވިއްޖެއެވެ.

އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު 12 ބައިވެރިންނާއެކު ފެށި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބާއްވާފައިވަނީ މިރޭގައެވެ.

މިރޭގެ ފައިނަލް ޝޯ ބޮޑު ސްކްރީނުން ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. ޓީވީއެމުން ލައިވްކުރި މިރޭގެ ޝޯ ފެށިގެން ނިމެންދެން ރަށްމެދު ހިޔާގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ޝޯބަލާފައިވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*