އެލްޖީއޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މިންނާ

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑް މެންބަރު މިންނާ ރަޝީދު ހޮވައިފިއެވެ. އެމަގާމަށް މިންނާ އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި ބޯޑް ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

މިންނާ ރަޝީދު, ހަތިކޮޅު, ފ.ނިލަންދޫ ވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ އެލްޖީއޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ނައިބު ރައީސާއަށެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*