ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސަތަރި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކޮށްފި

ބޮޑުު ޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ފިތުރު ޢިދު ނަމާދު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 13 ރޯލު ސަތަރި ނިލަންދޫގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި މި އަހަރުގެ ޢީދުނަމާދު ކުރުމަށް ނިލަންދޫގެ ގިނަ ބަޔަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ނިލަންދޫގެ ސްޓޭޖް ސަރަޙައްދުގައެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*