ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގައި އަލަށްފަށާ ކޯސްތަކަށް އިޢުލާންކޮށްފި

2017ވަނަ އަހަރު ފ.ނިލަންދޫ ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮފީގައި އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް އިއްޔެ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން 4 ކޯހެއް އިޢުލާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އަލަށްފަށުމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކަކީ ޤިރާޢަތު ސެޓްފިކެޓް 1، 2، 3، އަދި ޤާރީކަމުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓެވެ.

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 2017 ޖުލައި 5ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 އެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*