އަހަންނަށް މާފްކުރޭ..!

އަންހެނަކަށް ލިބުނު ނުއުފަންނަ ދަރިއެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ގޮތް…..

އަސަރުން ފުރިގެންވާ ކުރުވާހަކަ، “އަހަންނަށް މާފްކުރޭ….!”

ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަނީ…

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*