ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ޢަލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުން ިއިއްޔެ އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އޭނާ އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިމިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ކޮން ސަބަބެއްކަން ކަނޑައެޅިގެން އެނގިފައި ނުވިނަމަވެސް، ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާއި އޭނާގެ އިސްތިޢުފާއާއި ގުޅުން އޮތުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ބައެއް މަސްދަރުތަކުން ދަނީ ހާމަކުރަމުންނެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*