މުޙަންމަދު ޖަލީލުގެ ކެންޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙަންމަދު ޖަލީލުގެ ކެންޕެއިން ރަސްމީކޮށް ރޭ ފަށައިފިއެވެ. އޭނާގެ ކެންޕެއިން ފެށުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ ރަށްމެދު ހިޔާގައެވެ.
ރޭގެ ޖަލްސާގައި ޖަލީލުވަނީ އޭނާގެ ތަސައްވުރު ކުރުގޮތަކަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން, ނިލަންދޫގެ ގިނަ ޢަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ޖަލީލްއަކީ ފ.އަތޮޅާއި ނިލަންދުއަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ފުރަތަމަ ޚިޔާލު - އަހަރެންގެ ޚިޔާލު

ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް

އީމެއިލް ޢާއްމު ނުކުރެވޭނެ.


*