Uncategorized

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް އިންޓަރނެޓް ނިލަންދޫއަށް ދީފި

15 ޖެނުއަރީ 2019

ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ރައްތަކަށް ދޫކުރަމުންދާ ހައި ސްޕީޑް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ނިލަންދޫއަށް މިއަދު ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާއްވާފައިވަނީ ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ހަވަޔަށް

13 ޖެނުއަރީ 2019

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިޙްގެ ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަސްތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ފަށަން ވިދާޅުވި ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޓްރަޔަލްއަށް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ 25 ސްކޫލްގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މުސްތަގްބަލް ބައްޓަން ކުރާނީ ޕީއެންސީން: ޑރ.ޚަލީލް

13 ޖެނުއަރީ 2019

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މުސްތަގްބަލް ބައްޓަން [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އަންހެނުން ކޮމިޓީގެެ ރައީސާއަކަށް ހައްވަ

13 ޖެނުއަރީ 2019

އަލަށް އިންތިޚާބުވި ނިލަންދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ރައީސާއަކަށް ޙައްވާާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ދެވަނަ ދައުރަކަށްވެސް އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮތް ވޯޓްލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

މެންބަރ ޑރ. ޚަލީލް ޕީ.އެން.ސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

12 ޖެނުއަރީ 2019

ރައީސް ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައި އުފައްދާފައިވާ ޕާޓީ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްއަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

މިއުޅެނީ އިމާރާތުގެ މައްސަލައެއްނޫން. މިއުޅެނީ އަޅުގަނޑަށް ކެއްސެއްދިނުމުގެ މައްސަލައެއް – ޑރ. ޚަލީލް

10 ޖެނުއަރީ 2019

މިއުޅެނީ އިމާރާތުގެ މައްސަލައެއް އޮވެގެނެއްނޫންކަމާއި މިއުޅެނީ ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެމަނިކުފާނަށް ކެއްސެއް ދެވޭނެގޮތެއް ނެތިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި ދާއިރާގެ މެންބަރ ޑރ. ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މަސްލަޙަތުއޮންނަ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫއިން ބަލިމީހަކު ހާލުބޮޑުވެގެން މާލެ ގެނެސްފި

10 ޖެނުއަރީ 2019

ނިލަންދޫއިން ބަލިމީހަކު ހާލު ބޮޑުވެ އެމަޖެންސީގައި މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ ގެނެސްފިއެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރގެ އެހީގައި މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ފ. ނިލަންދޫ [ވިދާޅުވޭ]