pic
ޚަބަރު

ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފި

12 ޑިސެމްބަރ 2018

ފ. ނިލަންދޫގައި ހިންގާ ލިޓްލް ސްޓާރސް ޕްރީސްކޫލުން ދާދިފަހުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް މަޖިލިސްގެ ކޮމެޓީއެއްގައި
ޚަބަރު

ވިސްލްބްލޯ ބިލަށް ތާއީދުކުރަން، ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި: ޑރ.ޚަލީލް

10 ޑިސެމްބަރ 2018

ރާއްޖޭގައި ފެތުރިފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޝޯލިޙްގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވިސްލްބްލޯ ބިލަށް ތާއީދުކުރައްވާކަމަށާއި ނަމަވެސް، އެބިލްގައި ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ޚިޔާނާތުގެ އަޑި ހޯދަން އެމްއެމްއޭއިން ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

10 ޑިސެމްބަރ 2018

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތެރެ އިން ހިންގި ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެމްއެމްއޭގެ ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ [ވިދާޅުވޭ]

އިއްޔެ ހިންގި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
ޚަބަރު

ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ނިލަންދޫ ސާފުކޮށްފި

9 ޑިސެމްބަރ 2018

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިޙްގެ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި މުޅި ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން އިއްޔެ ފ.ނިލަންދޫގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ފ.ނިލަންދޫ ސާފުކޮށްފިއެވެ. ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން [ވިދާޅުވޭ]

47215013_2077715192296948_5628633814835134464_n copy
ޚަބަރު

އެއަރޕޯޓް ބަހުސް: ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައްވެސް ފެށުމަށް ވިސްނި. އެކަންނުވީ ޚަރަދު މާބޮޑުވީމަ – ޑރ ޚަލީލް

9 ޑިސެމްބަރ 2018

ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ 10 ރަށެއްގައި ފެށުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ 2008 އިން ފެށިގެން ސާވޭ ކޮށްފައިކަމާއި ނަމަވެސް ސީޕްލޭންގެ އޮޕަރޭޓިންގ ކޯސްޓް މަތިވުމާއި ޓިކެޓްގެ އަގު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި

9 ޑިސެމްބަރ 2018

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކުން އުފައްދާފައިވާ ބާވަތްތައް 1 ޖެނުއަރީ 2019 އިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

gg-1
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް ޓިކެޓް ޑރ. ޚަލީލަށް

3 ޑިސެމްބަރ 2018

ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާނެ ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި މިހާރުގެ ވެސް މެންބަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމްއިން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ ޚަލީލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ބަހުސްފައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޚަބަރު

ވަކިތާރީޚެއްޖެހީ ވަގުންތަކެއް ޤާނޫނަށް ފިލަން: ޑރ. ޚަލީލް

3 ޑިސެމްބަރ 2018

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް އުފެއްދި ދެ ކޮމިޝަންގެ ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ ވަކި ބޭނުންތަކެއް ހާސިލް ކުރުން ކަމަށާއި އެ ބިލްގައި ވަކިތާރީޚުތަކެއްޖެހީ [ވިދާޅުވޭ]

ކޯލިޝަންގެ ހަތަރު ލީޑަރުން ރައީސް އިބޫއާއި ނައިބުރައީސް ފައިސަލްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއްގައި
ޚަބަރު

ރައީސް އިބޫ ހެއްދެވި ކޯލިޝަން، ކޯޅޭޝަންއަކަށް

2 ޑިސެމްބަރ 2018

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުންނާއެކު ހެއްދެވި އެއްބަސްވުން އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން އުވާލައި އަންނަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ [ވިދާޅުވޭ]