ކޯލިޝަންގެ ހަތަރު ލީޑަރުން ރައީސް އިބޫއާއި ނައިބުރައީސް ފައިސަލްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއްގައި
ރިޕޯޓް

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ: ރައްޔިތުންގެ ހިތްތައް ނުތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއަށް

25 ނޮވެންބަރ 2018

ގއ. ވިލިނގިލީގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބްރާންޗް ފަޅާލައިފިއެވެ. ފުއައްމުލަކު ސިޓީގެ މީރާ އޮފީސް ފަޅާލައިފިއެވެ. އައްޑޫގެ ތިން ގެއަކަށް ގޭންގަކުން ހަމަލާތީ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީފިއެވެ. އައްޑޫގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ރާއްޖޭ މިވައްޓާލަނީ ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް: ޑރ.ޚަލީލް

24 ނޮވެންބަރ 2018

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ މިލިޓަރީ ބޭސްއެއް ހެދިގެން ނުވާނެކަމަށާއި ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައިވެސް ރާއްޖެ ނުރައްކަލާ ދިމާލަށް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ގެންދާކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު [ވިދާޅުވޭ]

ދީނީ

އަޚްވަންތަކަމަށް ބުރޫއަރާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން

23 ނޮވެންބަރ 2018

ދީނީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ކަންކަން ދޭހަވުމާއި ވިސްނުމުގައި އެކަކުއަނެކަކާ ތަފާތު ވުމަކީ ތަބީއީ ކަމެކެވެ. އަދި މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން [ވިދާޅުވޭ]

ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
ޚަބަރު

ކައުންސިލްއާއި ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރީގެ ކުނިގޮނޑު ސާފުކޮށްފި

22 ނޮވެންބަރ 2018

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިލަންދޫ ކުރީގެ ކުނިގޮނޑު ސާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެގެ މި މަސައްކަތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމެޓީގައި ޑރ.ޚަލީލް
ޚަބަރު

ބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުން އެދޭ މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނައިދެއްވާ: ޑރ.ޚަލީލް

20 ނޮވެންބަރ 2018

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ދެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަންހުރި ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނުއްވައި ދެއްވުމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ.ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލްގައި ގައުމުގެ ބޮޑުން.
ރިޕޯޓް

ހުވާކުރެއްވިތާ 48 އަޑިއިރު، ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތަކެއް، ވެރިން ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގައި

20 ނޮވެންބަރ 2018

އާސަރުކާރު ހުވާކުރެއްވިތާ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ނުރައްކާތެރި ޙާދިސާތަކެއް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ދެ އަތޮޅެއްގައި ވަނީ ހިނގާފައެވެ. އެގޮތުން ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހުރި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް [ވިދާޅުވޭ]

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިޙްގެ ކެބިނެޓް ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރިޕޯޓް

ރައީސް އިބޫގެ ކެބިނެޓް ނަޒާހަތްތެރިތަ؟

19 ނޮވެންބަރ 2018

15 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު އޭރުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް، އާދެ! މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިހް ސަން އޮންލައިންއަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސޯލިޙްގެ ކެބިނެޓް ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ސިޔާސީ

އައްޑޫ ބޭފުޅަކު ރައީސް އިބޫގެ ކެބިނެޓްގައި ނެތުމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަނީ

18 ނޮވެންބަރ 2018

ރައީސް އިބޫގެ ކެބިނެޓޫގައި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކު ނެތުމުން ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ ޝުޢޫރުތައް އައްޑޫއަށް އުފަން ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން، އައްޑޫއަށް [ވިދާޅުވޭ]

ރައީސް އިބޫގެ ކެބިނެޓް ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ސިޔާސީ

ރައީސް އިބޫގެެ ކެބިނެޓަށް ޢާންމުންގެެ ބޮޑު ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް

18 ނޮވެންބަރ 2018

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސާލިޙްގެެ ކެބިނެޓަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންނާމެދު ޢާންމުންގެެ ތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. ޖުނައިދުގެ ނަމުގައި ޓްވީޓްްކުރާ ފަރާތެއް ބުނެފައިވަނީ ކެބިނެޓުގަައި  ހިމެނޭ ބައެއް [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3