އެތަންމިތަނުން

ބަލަންވީ ތިމާއަށް ނުވަތަ ތިމާމެންނަށް ނިލަންދޫއަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ – ނަޞްރުﷲ ޖަލީލް

31 އޮކްޓޯބަރ 2018

ފަރުދީގޮތުންވެސް ޖަމަޢީގޮތުންވެސް ބަލަންވީ ތިމާއަށް ނޫނީ ތިމާމެންނަށް ނިލަންދޫއަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ ކަމުގައި ނަޞްރުﷲ ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެފްބީ ނިލަންދޫ ގްރޫޕްގައި އޭކޭ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ދާއިރާ 2019 ގެ ގޮނޑިއަށް މުޞްޢަބް މުޙައްމަދު ވާދަކުރަނީ

31 އޮކްޓޯބަރ 2018

ކުރިއަށް އޮތް އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަށް ފ.ދަރަނބޫދޫ ދަނބުފަށުވިގޭ މުޞްޢަބު މުޙައްމަދު ނިކުންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރި ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ ވިލާއާދަމް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ވިމެން އޮން ބޯޑުގެ އޭޖެންޓަކަށް ޒީނާ

29 އޮކްޓޯބަރ 2018

ވިމެން އޮން ބޯޑުގެ ދުރުންދޭ ޓްރެއިނިންތައް ދިނުމަށް ފ.އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޭޖެންޓަކަށް ފ.ނިލަންދޫ މިނާ ޒީނާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ވިމެން އޮން ބޯޑުގެ އެފްބީ ޕޭޖުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަން އިން ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށްފި

28 އޮކްޓޯބަރ 2018

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ.ޢަބުދުﷲ ޚަލީލުގެ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންއިން ފ.ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިތުރު އައިޓަމްތަކެއް އެޕާކުގައި އިއްޔެ ބަހައްޓައިފިއެވެ. އޭކޭއެފް [ވިދާޅުވޭ]

ރިޕޯޓް

މީހަކާއި ބެހޭގޮތުން ނުރަނގަޅު ވާހަކައެއް ދެއްކުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލިންތަ؟

27 އޮކްޓޯބަރ 2018

އިންސާނާ ދުނިޔޭގައި ތަފާތު އަމަލުތައް ކުރާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނައިން މީހުން ބުނެއުޅޭ ވާހަކައެއް ވެއެވެ. ‘އެއްވެސް މީހަކީ “ޕާފެކްޓް” މީހެއް ނޫނެވެ’. އާއެކެވެ. އެއްވެސް [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންއިން ފ.ނިލަންދޫގައި އަޅާ އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

27 އޮކްޓޯބަރ 2018

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ގެ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންއިން ނިލަންދޫގައި ހަދަމުންއަންނަ އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ. ހުރިހާ އުމުރު ފުރާއެއްގެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް [ވިދާޅުވޭ]