ނިިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި ހުރި 40 ކިލޯގެ އިންޖީނު ހަދައި އިންޖީނު ރޫމް ސާފުކޮށްފައި. ކުރީގެ 2 ކައުންސިލުންވެސް މިތަކެތިވަނީ ހަލާކުވާން ދޫކޮށްލާފައި.
ޚަބަރު

ބާ ދަގަނޑަށް ދޫކޮށްލާފަހުރި ޖަނަރޭޓަރުތައް ހަދައިފި

27 ޑިސެމްބަރ 2017

ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 40 ކިލޯވޮޓްސް އާއި 5 ކިލޯވޮޓްސްގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރު ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ބާދަނގަޑަށް ދޫކޮށްލާފައިވަނިކޮށް ނިލަންދޫ ރަށު [ވިދާޅުވޭ]

ފެންމީޓަރު ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮށީކައިރީ ލޯންޗެއް އަޅާފައި
ޚަބަރު

ބަނދަރުން ފެން ވިއްކަން ފެށުމުން ބަނދަރުގައި ވަޅެއް ބެހެއްޓުމަށް އެދިއްޖެ

2 ޑިސެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫ ބަނދަރުން ފެންވިއްކަން ފެށުމުން އަމިއްލަ ދޯންޏަށް ފެން އެޅުމަށް ބަނދަރުގައި ވަޅެއް ބަހައްޓަން ކާމިޔާބު 7 ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ޢަބުދުއްރައްޒާގް ޙުސައިން (އެސްޖެހި ރައްޒާގު) ނިލަންދޫ [ވިދާޅުވޭ]

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މުޙަންމަދު (މެޖެންޓާ ޓީޝާޓެއްގައި) އަދި ބައެއް ޒުވާނުން ފެންހިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ޚަބަރު

ކާޑާއި ގޭސް ހުރި މިންވަރު އެންގުމަށް ޑިސާސްޓަރ އިން އަންގައިފި

1 ޑިސެމްބަރ 2017

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގޭގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ކައްކާ ގޭސް ހުރި މިންވަރު އަންގައިދިނުމަށް ޑިސާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މިއަދު ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގައި އެދެފިއެވެ. ކައުންސިލުން ވާހަކަފުޅު [ވިދާޅުވޭ]