ފެންމީޓަރު ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮށީކައިރީ ލޯންޗެއް އަޅާފައި
ޚަބަރު

ބަނދަރުން ފެން ވިއްކަން ފެށުމުން ބަނދަރުގައި ވަޅެއް ބެހެއްޓުމަށް އެދިއްޖެ

2 ޑިސެމްބަރ 2017

ނިލަންދޫ ބަނދަރުން ފެންވިއްކަން ފެށުމުން އަމިއްލަ ދޯންޏަށް ފެން އެޅުމަށް ބަނދަރުގައި ވަޅެއް ބަހައްޓަން ކާމިޔާބު 7 ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ޢަބުދުއްރައްޒާގް ޙުސައިން (އެސްޖެހި ރައްޒާގު) ނިލަންދޫ [ވިދާޅުވޭ]

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މުޙަންމަދު (މެޖެންޓާ ޓީޝާޓެއްގައި) އަދި ބައެއް ޒުވާނުން ފެންހިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ޚަބަރު

ކާޑާއި ގޭސް ހުރި މިންވަރު އެންގުމަށް ޑިސާސްޓަރ އިން އަންގައިފި

1 ޑިސެމްބަރ 2017

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގޭގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ކައްކާ ގޭސް ހުރި މިންވަރު އަންގައިދިނުމަށް ޑިސާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މިއަދު ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގައި އެދެފިއެވެ. ކައުންސިލުން ވާހަކަފުޅު [ވިދާޅުވޭ]