ޒުވާނުންގެ ދުވަހަށް ނިލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތައްޔާރު ކުރަމުން ގެންދަނީ.
ރިޕޯޓް

މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމަށް ވީއްލުމާއި، ރަށަށް އެރުމާއެކު ކޯޑިނޭޓަރުގެއްލުން އަރަތަކަށް!

25 ނޮވެންބަރ 2017

ދައުލަތުން މުސާރަދީފައި ވަޒީފާތަކަށް އެކިމީހުން އައްޔަންކުރަނީ ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި އެކުގައެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އިންތިހާއަށް ރަނގަޅަށް އަދާކޮށް މަދަދުގާރުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު، އަނެއްބައި ފަރާތްތަކުން [ވިދާޅުވޭ]

1 2