ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް (ފޮޓޯ: ވަގުތު)
ޚަބަރު

ރައްޔިތުން އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

30 ނޮވެންބަރ 2017

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރަމުންދާއިރު، ރައްޔިތުން އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ދައުލަތުގެ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން [ވިދާޅުވޭ]

ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިލަންދޫގައި މިއަދު ކުރިޔަށްދަނީ
ޚަބަރު

ކޮޅިގަނޑު ވަރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

30 ނޮވެންބަރ 2017

ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލަންކާ އަދި އިންޑިޔާ ހިސާބަށް [ވިދާޅުވޭ]

ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކޯރު ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކު މިއަދު ކުރަނީ. (ފޮޓޯ: ކިޔުންތެރިއެއް)
ޚަބަރު

މޫސުމް ގޯސްވެ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ނިލަންދޫގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ

30 ނޮވެންބަރ 2017

ރޭ މެންދަމުން ފެށިގެން ގިނަ ޢަދަދަކަށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ނިލަންދޫގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ބައެއް މަގުތަކުގައި ފޫޓަކަށް ފެން [ވިދާޅުވޭ]

މައިޒާނުގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގެ ތެރެއިން
ރިޕޯޓް

100 ދުވަސްތެރޭގައި ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ކުރީ ކޮންކަމެއް؟

29 ނޮވެންބަރ 2017

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލަކީ “ވާވެފައިވާ” ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. އެކަމާއިގުޅިގެން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ [ވިދާޅުވޭ]

ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ (ފޮޓޯ: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް)
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓައިފި

28 ނޮވެންބަރ 2017

ފާއިތުވެދިޔަ 2 ކައުންސިލަށްވެސް ޙައްލުނުކުރެވުނު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް މިހާރުގެ ކައުންސިލުން ވެސް ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިލަންދު ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ޝާފިއުއަށް ހަނދާނީ ފިލާ ރައީސް ދެއްވަނީ
ޚަބަރު

ޝަހީދު ޖަވާދު ޢުމަރުގެ ހަނދާނީފިލާ ޝާފިއުއަށް

27 ނޮވެންބަރ 2017

ޤައުމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަހީދު ޖަވާދު ޢުމަރުގެ ހަދާނީ ފިލާ ފ.ނިލަންދޫ ފާޒިރާމަންޒިލް އަޙްމަދު ޝާފިއު ޙާސިލްކުރައްވައިފިއެވެ. ޝާފިއު މި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ތެއު ފިހާރައިގެ އާމްދަނީން ބޮޑު ބައެއް “ގެއްލިފައިވާކަމަށް” ދައްކައިފި

26 ނޮވެންބަރ 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެއުފިހާރައިގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް މީގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގައި ގެއްލިފައިވާކަމަށް ތެއުފިހާރަ، އައްޑަނައިގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މިކަމެއް އެނގިފައި މިވަނީ ފާއިތުވެދިޔަ އޮކްޓޫބަރު [ވިދާޅުވޭ]

23844377_771470599707654_7598540405773350239_n
ޚަބަރު

ރަށުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ގިނައީ ޒުވާނުން –  ޖަލީލު

26 ނޮވެންބަރ 2017

ކުރިން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ ހަރު މީހުން ވެރިންނަށް ތިއްބަސް، ނިލަންދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ގިނައިން ފެނިގެންދަނީ މިހާރު ޒުވާނުން ކަމަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ [ވިދާޅުވޭ]

????????????????????????????????????
ޚަބަރު

އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ ޢާއިލާ ބަލަހައްޓާ ޒުވާނުންތަކެއް ދެކެން ބޭނުން – އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު

25 ނޮވެންބަރ 2017

އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެ އަމިއްލަ ޢާއިލާ ބަލަހައްޓާ ޒުވާނުންތަކެއް ނިލަންދޫ އިން ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޑރ.ޚަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހުކުރު [ވިދާޅުވޭ]

23844406_771470519707662_9107264092480019793_n
ޚަބަރު

އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު ނިލަންދޫ ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

25 ނޮވެންބަރ 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޑރ.ޚަލީލު ނިލަންދޫ ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޕީޕީއެމް ނިލަންދޫ ޖަގަހައިގަ ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޕީ ޑރ.ޚަލީލު ވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

1 2