Equipments to improve response capabilities during disasters
ޚަބަރު

ކާރިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފުރަތަމަ މަރުކަޒު ފ. ނިލަންދޫގައި

13 އޮކްޓޯބަރ 2017

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެދާނެ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފުރަތަމަ މަރުކަޒު ފ. ނިލަންދޫގައި މިހާރު [ވިދާޅުވޭ]