IMG_4461-678x381
ޚަބަރު

ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ޢިމާރާތް ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ކުއްޔަށް ދީފި

9 އޮގަސްޓް 2017

ބޭސްފިހާރައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތް ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ރަމްޒީ ކުއްޔަކަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން މި [ވިދާޅުވޭ]

މަގުތަކަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. (ފޮޓޯ: ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް)
ޚަބަރު

ފެންބޮޑުވާ މަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފި

5 އޮގަސްޓް 2017

ނިލަންދޫގެ އިރުވައިކޮޅުގައި ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެއާއި މިއަދު އެ މަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން [ވިދާޅުވޭ]

ޑރ.ޝަމީމްއާއިއެކު ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓި (ފޮޓޯ:ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް)
ޚަބަރު

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއިގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއް ނިލަންދޫގައި ހިންގައިފި

5 އޮގަސްޓް 2017

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ނިިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ނިލަންދޫގައި ހިންގައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ [ވިދާޅުވޭ]