ކުޅިވަރު

ބެޑްމިންޓަންގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ފޯރަމްގައި އައިންތު ބައިވެރިވެއްޖެ

22 ޖުލައި 2017

އޭޝިޔާގެ 43 ގައުމު ބައިވެރިވާ ބެޑްމިންޓަން ފެޑެރޭޝަން، “ބެޑްމިންޓަން އޭޝިޔާ”ގެ ފަރާތުން މެލޭޝިޔާގެ ކުއާލާ ލަންޕޫރުގައި ބޭއްވި ބެޑްމިންޓަން ފޯރަމްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފ.ނިލަންދޫ، ޕާމްލޮޖް، އާމިނަތު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އިރުމަތީ މައިޒާން ހަދާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރަން ފަށައިފި

21 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި މައިޒާން ހަދާ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުގެ މި މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ރަށުގެ ބައެއްފަރާތްތަކާއި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ބޮޑެތި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ – އައިއެމްއެފް

17 ޖުލައި 2017

ބޮޑެތި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ބުނެފިއެވެ. އައިއެމްއެފް އިން މިހެން ބުނީ މި މަހުގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕަށް ޓީޗަރަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

16 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫގައި ހުރި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕަށް ރިސޯސް ޓީޗަރަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުން ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް އޮތް ފަރާތެއްނަމަ، [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އިންޖީނު ހަދައިފި

15 ޖުލައި 2017

ނިލަންދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލަ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ޙައްލުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދެ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިންޖީނަށް މި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުން 28 ޖުލައިގައި ބާއްވަނީ

15 ޖުލައި 2017

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއެކު ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާގޮތަށް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ ގޮތުން، އެ ބައްދަލުވުމުގައި 2018 ވަނަ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ އިފްތިތާޙްކޮށްފި

8 ޖުލައި 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ މިރޭ އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޔާސަތު ބޭއްވި އިފްތިތާޙް ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައެވެ. 21 [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އަލިގަދަތަރި މުޙަންމަދުގެ ޝަރަފުގައި ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

7 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލްގެ ޝަރަފުގައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ހަފްލާއެއް ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަފްލާއަށް މުޙަންމަދުގެ އާޢިލާގެ އިތުރުން ނިލަންދޫގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭމީހުނަށް ދަތިވާގޮތަށް އެއްގަލި ކުރިމަތީ މަގުގައި ހުރި ގާތައް ނަގައިފި

6 ޖުލައި 2017

އެއްގަލި ގޭގެ ކުރިމަތީ މަގުގައި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މީހުމަށް ދަތިވާގޮތަށް ވަޅުލެވިފައިހުރި ގާތައް ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ނަގައިފިއެވެ. މި އަދުގެ މަސައްކަތުން އެމަގުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

އަލިގަދަ ތަރި މުޙަންމަދަށް އުފަން ރަށުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފި

6 ޖުލައި 2017

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް، ގްރީން ހެވަން، ފ.ނިލަންދޫއަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް އޭނާގެ އުފަންރަށް، ފ.ނިލަންދޫއަށް ދިއުމުން މިއަދު ކިޔައިފިއެވެ.   ނިލަންދޫގެ ކުދިބޮޑު [ވިދާޅުވޭ]

1 2