ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނާއެކު މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް (މ)
ޚަބަރު

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި މުބާރާތުގެ ގަދަ 12ގައި މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް ހިމެނިއްޖެ

31 މެއި 2017

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގަވެސް ބާއްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި މުބާރާތުގެ ގަދަ 12 ގަ މުޙަންމަދު އިސްމާޢީލް، ގްރީންހެވަން، ފ.ނިލަންދޫ ހިމެނިއްޖެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ފަރުހާދު އިސްމާޢީލް- ނިލަންދޫގެ ފަޚުރުވެރި ދަރިއެއް. (ފޮޓޯ: ވަގުތު)
ކުޅިވަރު

ފަރޭ – ދަނޑުމަތީގައި ވެސް ދަނޑުން ބޭރުގައި ވެސް ނަމޫނާ ކެޕްޓަނެއް

30 މެއި 2017

ފުޓްބޯޅަ އަކީ މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެންވެސް ގަޔާވާ، އެ ކުޅިވަރެއްގެ ރޫޙު އިންތިހާޔަށް އޮންނަ، ފޯރިގަދަ ކުޅިވަރެކެވެ. އެންމެ ކުޑަ ކުދިންނާއި ހިސާބުން ފެށިގެން ގޮސް، [ވިދާޅުވޭ]

No Picture
Uncategorized

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ ހޮނިހިރު ދުވަސް

26 މެއި 2017

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަސް ކަމުގައި ރަސްމީކޮށް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ [ވިދާޅުވޭ]

Uncategorized

ނިލަންދޫ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

25 މެއި 2017

ނިލަންދޫގެ އެކި ޢުމުރުފުރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އިސްނަގައިގެން ނިލަންދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި މިއަދު ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިތަކެތި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަލަށް [ވިދާޅުވޭ]

ތަޙާލުފް މިސްކިތު ގޯތިތެރެއަށް ވެލިލަނީ (ފޮޓޯ: ނިލަންދެ)
ޚަބަރު

ޖަލީލްއާއި ޢަލީ އިސްވެ ތިބެ ރަށުގެ ބައެއްތަންތަން ޒީނަތްތެރިކޮށްފި

24 މެއި 2017

ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި މުޙަންމަދު ޖަލީލުއާއި ޢަލީ މުޙަންމަދު އިސްނަގައިގެން ނިލަންދޫގެ ބައެއްތަންތަން ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެފައިވަނީ ފ.އަތޮޅު [ވިދާޅުވޭ]

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދަރަނބޫދޫގެ ތަރައްގީގައި ކުރެވިފައިވާ ބައެއް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް
ރިޕޯޓް

ތިން އަހަރުތެރޭ ދަރަނބޫދޫއަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ބަހުސަކަށް

21 މެއި 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް ފާހަގަކުރެވެނީ ސޯޝަލްމީޑިއާއާއި ވަރަށް ދޯޅު ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ސޯޝަލް [ވިދާޅުވޭ]

މަގު ފާރުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ޚަބަރު

ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ މަގުފާރުތައް ދޮވެ ސާފުކޮށްފި

19 މެއި 2017

ނލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރާއި އަދި އެނޫންވެސް ބައެއް ބަންޑާރަ ބިންތަކުގެ ވަށާ ރާނާފައިހުރި މަގުފާރުތައް ދޮވެ ސާފުކޮށްފިއެވެ. ނިލަންދޫގެ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، މި މަސައްކަތުގައި އިސްވެ [ވިދާޅުވޭ]

ރައީސް ޔާމީން
ޚަބަރު

އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުން ތަރައްޤީއަށް ހުރަސް އަޅުއްވަން ނޫޅުއްވާތި، ތަރައްޤީ ގެންނާނަން – ރައީސް

16 މެއި 2017

އެމްޑިޕީގެ ކައުންސިލަރުން، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސް ނޭޅުއްވުމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ސަރުކާރުން ގެންނާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ލަތީފް (ކ)، ޢަލީ މުޙަންމަދު (މ)، ޖަލީލް(ވ)
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން 3 ވަނަ ލަތީފް އަށް

16 މެއި 2017

ފ.ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ހޮވުނު 3 ވަނަ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ޢަބުދުއްލަތީފް މުޙަންމަދު ހިމެނިއްޖެއެވެ. 3 ވަނަ އަށް ލަތީފް ހޮވިފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

1 2