2072
ޚަބަރު

އެމްއެންޑީއެފްގެ އަހަރީ ފޮޓޯ މައުރަޒް މިއަހަރު ނިލަންދޫގައި ބާއްވަނީ

21 އޭޕްރީލް 2017

ސިފައިންގެ 19 ވަނަ ފޮޓޯ މަޢުރަޒު އާއިލީ ހަވީރަކާއެެކު މާދަމާ ފ.ނިލަންދޫގައި ބާއްވާގޮތައް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި މައުރަޒު ކުރިއަށްދާނީ. މާދަމާ އަދި އަނެއް ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 [ވިދާޅުވޭ]

ކުޅިވަރު

ވޮލީ ބޯލް ކޯޗިންގ ކޭންޕެއް ނިލަންދޫގައި ފަށައިފި

16 އޭޕްރީލް 2017

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ޢަލީ މުޙަންމަދުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތީން، ވޮލީބޯލް ކޯޗިންގ ކޭންޕެއް ފ.ނިލަންދޫގައި ރޭ ފަށައިފިއެވެ. މިކޭންޕްގެ ބައިވެރިންނަށް ޓްރެއިނިންގ ދެނީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު [ވިދާޅުވޭ]

ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މަޖީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި

16 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޢަބުދުލް މަޖީދު ޢަލީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކައުންސިލަރުގެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އިސްތިޢުފާ [ވިދާޅުވޭ]

ވޮލީ ކޭންޕްގެ ބައިވެރިންނާއި އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ވެރިން ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރު

ވޮލީ ކޭންޕްގެ ބައިވެރިންނާއި އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ވެރިން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

14 އޭޕްރީލް 2017

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށް، ފ.ނިލަންދޫގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޭންޕްގެ ބައިވެރިންނާއި އޭކޭ ފައުންޑޭޝަންގެ ރައީސް، އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ.ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް [ވިދާޅުވޭ]

އާ ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ
ޚަބަރު

އާކުނިކޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

14 އޭޕްރީލް 2017

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވާފައި ހުންނަތާ ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު އަހަރު ދުވަސް ފަހުން ނިލަންދޫގައި އަލަށްހަދާ ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ޙަވާލުކޮށް، ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ މިއަދުގެ މެޗަށް ނިލަންދޫ އަދި ބިލެއްދޫ ޓީމް ތައްޔާރުވެފައި
ކުޅިވަރު

ނަބީލުގެ ގޯލުން ނިލަންދޫއަށް މޮޅެއް

8 އޭޕްރީލް 2017

މިނިވަންޗެންޕިއަންޝިޕް ފ.އަތޮޅު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ މެޗްގައި ފ.ބިލެއްދޫ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 1-0ގެ ނަތީޖާއަކުން ނިލަންދޫ ޓީމް މިއަދު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ މެޗްގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ގޯލް ޖަހާފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

އެއަރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ ސަރވޭ ހެދުމުގައި
ޚަބަރު

އެއަރޕޯޓް އަޅާ ސަރަޙައްދުގެ ސަރވޭ ފަށައިފި

7 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ސަރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 6 ބޭފުޅުންގެ ޓީމެއް ނިލަންދޫއަށް ގޮސްފައިވަނީ އިއްޔެގެ [ވިދާޅުވޭ]

އެއަރޕޯޓް މަޝްރޫޢުއާއި ގުޅޭގޮތުން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން
ޚަބަރު

އެއަރޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

7 އޭޕްރީލް 2017

ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓްގެ އީއައިއޭ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސަރވޭގެ އެމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުންފުނިން ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާއި ރޭ 8:30 ގައި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ [ވިދާޅުވޭ]

އީޕީއޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި

6 އޭޕްރީލް 2017

ފ.ނިލަންދޫގައި ހެދުމަށް ސަރުކާރުން އިޢުލާންކުރައްވާފައިވާ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްގެ ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތަކާގުޅޭ ސްކޯޕް ބައްދަލުވުން އެންވައިރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. އީއައިއޭ ހެދުމަށް [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް
ނިލަންދޫ

އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ނިލަންދޫ ޓީމަށް ޖާޒީބައެއް ޙަވާލުކޮށްފި

4 އޭޕްރީލް 2017

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބުދުﷲ ޚަލީލުގެ އޭކޭ ފައުންޑޭޝަނުން މިއަދު ފަށާ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕްގެ ފ.އަތޮޅު މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ޖާޒީ ބައެއް ރޭ [ވިދާޅުވޭ]

1 2