ޢަބުދުލް ޢަޒީޒް ފޮޓޯގެ އެންމެ ވާތްފަރާތުގައި އިށީންނަވައިގެން
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

27 ފެބުރުއަރީ 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބުދުލް ޢަޒީޒް މިއަދުން ފެށިގެން ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ނިލަންދެއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ އިސްތިއުފާ [ވިދާޅުވޭ]

ކާމިޔާބު 3 އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ ފެރީ ލަފާ ފުރާ ސަރަޙައްދުގައި އަދި މުދާ ބާލާ ވާޓަރުގައި އަޅާފައި. މިކަން ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށް ބަދަލުވެފައި!
ނިލަންދޫ

ފެރީ ލަފާ ވާޓަރު އަދި މުދާ ބާލާ ވާޓަރު އެއް ފަރުދަކަށް ހިބަކޮށްދީފައި؟!

27 ފެބުރުއަރީ 2017

ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީ ވާޓަރު މީގެ ކުރިން ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔައީ ފ.އަތޮޅު ފެރީގައި ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ފަސޭހައަކަށް އަރާ ފޭބުމަށާއި މުދާބާލާ ޚާއްސަ [ވިދާޅުވޭ]

20170225_203825
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓް ޓެސްޓަށް ދިއްލައިފި

26 ފެބުރުއަރީ 2017

ސަރުކާރުން ނިލަންދޫގެ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅް ދަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ލައިޓް ސިސްޓަމް ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ދިއްލައިފިއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

FB_IMG_1488046416679
ޚަބަރު

މުޙަންމަދު ޖަލީލުގެ ކެންޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

25 ފެބުރުއަރީ 2017

ފ.ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙަންމަދު ޖަލީލުގެ ކެންޕެއިން ރަސްމީކޮށް ރޭ ފަށައިފިއެވެ. އޭނާގެ ކެންޕެއިން ފެށުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ [ވިދާޅުވޭ]

އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރ ނިލަންދޫ ސްޓޭޑިއަމްއަށް ޖައްސާފައި
ޚަބަރު

ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެއަށް ގެންގޮސްފި

18 ފެބުރުއަރީ 2017

ކޮނޑުހުޅުއް ނެއްޓި ޙާލުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދިޔަ ފ.ދަރަނބޫދޫ، އައިޝަތު އިދުރީސް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެންގޮސްފިއެވެ. ނިލަންދެއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި [ވިދާޅުވޭ]

joali21554
ޚަބަރު

އައިސްޕްލާންޓަށް ބިންދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ބަހަނާދައްކަނީ

16 ފެބުރުއަރީ 2017

މިފްކޯގެ ފަރާތުން ފ.ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ އައިސްޕްލާންޓް ނިލަންދޫ މަސްވެރި ބަނދަރަށް ބަދަލުކުރުމަށް، ބަނދަރުމަތިން ބޭނުންވާ ބިން ދޫކުރުމާ މެދު ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ބަހަނާ ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. އައިސްޕްލާންޓް [ވިދާޅުވޭ]

1 2