????????????????????????????????????
ނިލަންދޫ

ކޯސްތައް ހުއްޓޭ ހިސާބަށް ގޮސްފިނަމަ ބަގީޗާގެއިން އެއްބައި ދޭނަން – ޑރ.ޚަލީލު

20 ނޮވެންބަރ 2016

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ނިލަންދޫ ލާނިންގ ސެންޓަރުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ހުރަސްތައް ދިމާވެ، ކޯސްތައް ހުއްޓާލަން ޖެހުނަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި، މައިންބަފައިންގެ ގެ ބަގީޗާގެ އިން [ވިދާޅުވޭ]

????????????????????????????????????
ޚަބަރު

ރައްޔިތުން އެދޭނަމަ މިހުރީ ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް – ޖަލީލު

20 ނޮވެންބަރ 2016

ރައްޔިތުން އެދޭނަމަ، ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި އެއިދާރާގެ [ވިދާޅުވޭ]

nil_athiri325453
ޚަބަރު

ރަށްވަށައިހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ނީލަން ކިޔަން އިޢުލާން ކޮށްފި

16 ނޮވެންބަރ 2016

ނިލަންދޫ ރަށްވަށައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ނީލަން ކިޔަން ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ. އެކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރަށުގެ ރަށްވަށައި ހިނގާމަގު [ވިދާޅުވޭ]

nil_mas44
ނިލަންދޫ

ސިޓީ: ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން

16 ނޮވެންބަރ 2016

އިރުއަރާފައި އިރުއޮއްސޭ ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ރަށު ކައުންސިލާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް ފާޅުކޮށް، ރަށު ކައުންސިލާއި ގުޅޭގޮތުން އެކި ޝަކުވާތައް ކުރަމުންދާ ދުވަހެކެވެ. ނިލަންދޫގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ [ވިދާޅުވޭ]

kasrathumatheeha3455654
ޚަބަރު

ކަސްރަތު ކުލާހުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ބައިވެރިޔަކަށް މަތީހާ

15 ނޮވެންބަރ 2016

ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން ނިލަންދޫގައި މިހާރު ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަސްރަތު ކުލާހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން، ނިމިގެންދިޔަ މަހުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ [ވިދާޅުވޭ]

faec2154
ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފި

14 ނޮވެންބަރ 2016

ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފި އެވެ. އެމަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެމަރުކަޒުން ދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ދަރިވަރުން [ވިދާޅުވޭ]

faci45
ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއް ހޯދަން އަލުން އިޢުލާންކޮށްފި

13 ނޮވެންބަރ 2016

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއް ހޯދަން އަލުން އިޢުލާންކޮށްފި އެވެ. ގެޒެޓްގައި ޝާޢިއުކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ ޕްލޭނިންގ، ލޭބަރ އިކޮނޮމިކް، ގްރޯތު އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ޕަބްލިކް އިކޮނޮމީސް، [ވިދާޅުވޭ]

aliwaheed23154
ޚަބަރު

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ބޯޑު މެމްބަރު ކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު

13 ނޮވެންބަރ 2016

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޤާރީ ޢަލީ ވަޙީދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ. ޤާރީ ޢަލީ ވަޙީދު އެކޯޕަރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރު [ވިދާޅުވޭ]

ec321454354
ސިޔާސީ

ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މުއްދަތު ނޮވެމބަރ 21 އަށް ހަމަވާނެ!  

13 ނޮވެންބަރ 2016

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއް / ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ ފުރުޞަތު 2016 ނޮވެންބަރު 7 ވާ [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ

ސިޓީ: ކަރަންޓް މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރަނީ އެއިރަކު ތިބޭ ބަޔަކު ފެންނަ ގޮތަކަށް

12 ނޮވެންބަރ 2016

ނިލަންދޫގައި މިހާރު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަކީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ލޯނުއެހީގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. މި ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރެއްވި އިރު ދިރާސާއެއް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ޚިދުމަތް [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3