މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް އެ ސްކޫލު ކުރިމަތީގައި
ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލުގެ މޮނިޓަރިންގ އަށް ފ.އަތޮޅުގެ ދެ ޕްރިންސިޕަލުން

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު، އަދި އެންމެ ދުވަސްވީ ސްކޫލުގެ މޮނިޓަރިންގ އަށް ފ.އަތޮޅު ދެ ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލުން މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ [ވިދާޅުވޭ]

faafumap0311
ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ގަދަކަމުން އެހެން ރަށްތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރާނެ – ޑރ.ޚަލީލު

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ފ.އަތޮޅު އެއްވެސް ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނެއް ގަދަކަމުން އެހެން ރަށްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން މި ސަރުކާރުން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ޑރ.ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ރައީސް ޔާމީން ޢަބުދުލް މުޙްސިލް ޙަމީދުއާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ޚަބަރު

ނޭޝަނަލް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކަށް މުޙްސިން

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ނޭޝަނަލް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްއިން ކަނޑައަޅުއްވާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަބުދުލް މުޙްސިން ޙަމީދު (ޖޭފޯ) [ވިދާޅުވޭ]

ދަރަނބޫދޫ ޓީމް (ފޮޓޯ: އެފްބީ)
ޚަބަރު

“ފ.އަތޮޅު މިއަދު އޮންނަންވާނީ ދަރަނބޫދޫއާއިއެކު” ޑރ. ޚަލީލް

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މިއަދަކީ އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ޒޯން 5 ގެ ފައިނަލް ކުޅޭ ދުވަސްކަމަށްވެފައި، އެއްކޮޅުން ބައްދަލުކުރާ ޓީމަކީ ފ.ދަރަނބޫދޫގެ ޓީމެއް ކަމަށްވުމުން، ފ.އަތޮޅު މިއަދު އޮންނަންވާނީ [ވިދާޅުވޭ]

އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޖުނައިދުއާއި ޑރ ޚަލީލް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ (ފޮޓޯ: އެފްބީ)
ޚަބަރު

ދަރަނބޫދޫގައި ހަދާ އިންޑޯ ހޯލުގެ މަސައްކަތަށް ވެލްޑަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިޔަށް: ޑރ.ޚަލީލް

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންނާއި ޒުވާނުން ގުޅިގެން އެރަށުގައި ތަރައްޤީކުރާ އިންޑޯހޯލްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެލްޑަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ [ވިދާޅުވޭ]

ވަފުދުގެ ފަރާތުން ޔޫތް މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމްއާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ޚަބަރު

ނިލަންދޫގެ ޓީމެއް މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރާއިއެކު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ނިލަންދޫގެ ވަފުދެއް މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ. މިޓީމުގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރުއާއި، އިކޮނޮމިކް [ވިދާޅުވޭ]

ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް ގެނައި އިންޑިއާ މީހާ އާއި އެމޕީ ޑރ.ޢަބްދުﷲ ޚަލީލު
ޚަބަރު

ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް ބޭރު މީހަކު ގެނެސްފި

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރު މީހަކު ގެނެސްފި އެވެ. ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެއައި އެމީހާއަކީ އިންޑިއާ މީހެއް ކަމަށް އެނގިފައި [ވިދާޅުވޭ]

joali2121
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ އަތިރިމަތީ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޖޯލިފަތި ބަހައްޓަނީ

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ނިލަންދޫ އަތިރިމަތީ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޖޯލިފަތިތަކެއް ބަހައްޓަން ނިންމައި އެމަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނިލަންދެ އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ. ރަށުގެ ބައެއް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އިސްނެގުމާއިއެކު [ވިދާޅުވޭ]

zakariyyahameed
ޚަބަރު

ފ.އަތޮޅުގެ ކުރީގެ އަތޮޅުވެރިޔާ ޒަކަރިއްޔާ ޙަމީދު ނިޔާވެއްޖެ

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޒަކަރިއްޔާ ހަމީދު އަވަހާރަވެފައި ވަނީ، އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން، މިއަދު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ފ. ބިލަތްދޫގަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވި އިރު އުމުރުފުޅަކީ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 5