fhospital01
ޚަބަރު

ފ. ގައި ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން މާދަމާ އާސަންދަ އީ ޕޯޓަލްއާ ގުޅާލަނީ

31 އޮގަސްޓް 2016

ފ. އަތޮޅުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި މަރުކަޒުތަކެއް އާސަންދައިގެ އީ ޕޯޓަލް އިން މާދަމާ ގުޅާލައި ހިދުމަތްދޭން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. އާސަންދަ އީޕޯޓަލް ހިދުމަތް [ވިދާޅުވޭ]

minivanchampionshipdharateamhaflaa01
ކުޅިވަރު

ދަރަބޫދޫ ޓީމު ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

31 އޮގަސްޓް 2016

މިނވަން ޗެމްޕިއަމްޝިޕް 2016 މުބާރާތުގައު ދަރަބޫދޫ ޓީމު ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޙަފްލާއެއް އެރަށުގައި ބާއްވައިފި އެވެ. އޮގަސްޓް 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ [ވިދާޅުވޭ]

minivanChampionshipfinal20169
ކުޅިވަރު

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފ.އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ދަރަބޫދޫ ހޯދައިފި

29 އޮގަސްޓް 2016

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016 ގެ ފ.އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން ދަރަބޫދޫ ހޯދައިފި އެވެ. އެޓީމު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ނިލަންދޫ އާއި ވާދަކޮށް މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު އެއް ލަނޑު އެއް [ވިދާޅުވޭ]

ދަނޑުފޯރި
ކުޅިވަރު

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016: ފައިނަލް މެޗަށް ރަސްމީ އިދާރާތަކުގައި ވެސް ފޯރިހިފައިފި

28 އޮގަސްޓް 2016

ޢާންމު ފަރުދުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ނިލަންދޫ ޓީމަށް ސަޕޯޓްކޮށް ފޯރި ނެގުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު، ނިލަންދޫގައި ހުރި ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރިނެގުމަށް އެކިއެކި [ވިދާޅުވޭ]

FAECParents4
ޚަބަރު

ފއތމ ގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

27 އޮގަސްޓް 2016

ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު (ފއތމ) ގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް އެމަރުކަޒުން ފަށައިފި އެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި [ވިދާޅުވޭ]

މަގޫދޫ
Uncategorized

އެއީ ގުރުއަތުލުމެއް ކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން: މަގޫދޫ ޓީމު

27 އޮގަސްޓް 2016

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016 ގަ ފ. ދަރަނބޫދޫއާއި މަގޫދޫ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުންވެސް އެއްވަރުވުމުން، މިއަދު ގުރުއަތުލައިގެން ފ.ދަރަބޫދޫ އެއްކޮޅުން ނިލަންދޫ އާއިއެކު ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހުމާއެކު، [ވިދާޅުވޭ]

ދަނޑުފޯރި
ނިލަންދޫ

މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2016: ފޯރިނެގުމަށް ނިލަންދޫއިން ތަފާތު ދައްކަން ތައްޔާރުވަނީ

27 އޮގަސްޓް 2016

ނިލަންދޫ ޓީމަށް ސަޕޯޓް ދިނުމުގެ ގޮތުން ނިލަންދޫ ސަޕޯޓަރުން ތަފާތުކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ ނިލަންދޫއާއި މާލޭގައި ތިބި ނިލަންދޫ މީހުން [ވިދާޅުވޭ]

minivan0guru1
ކުޅިވަރު

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ދަރަބޫދޫއަށް

27 އޮގަސްޓް 2016

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ދަރަބޫދޫއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ދަަރަބޫދޫއަށް ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ލިބުނީ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނެ ދެވަނަ ޓީމު ކަނޑައެޅުމަށް ދަރަބޫދޫ ޓީމާއި [ވިދާޅުވޭ]

kaff01
ޚަބަރު

ކޯލާ-އާނު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ޢާއްމުކޮށްފި

27 އޮގަސްޓް 2016

އަޟްޙާ ޢީދާއި ދިމާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދަރަބޫދޫގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ކޯލާ އާނު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ޢާއްމުކޮށްފި އެވެ. ދަރަބޫދޫ ޒުވާނުންގެ ކްލަބުގެ ފަރާތުން [ވިދާޅުވޭ]

ސްރީލަންކާ ފެއަރ
ޚަބަރު

ސްރީލަންކާގެ ތަޢުލީމީ ފެއަރ ޑރ.ޚަލީލް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

26 އޮގަސްޓް 2016

ސްރީލަންކާގައި ހުރި ތައުލީމީ ފުރުސަތު އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ “ސްރީލަންކަން އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ” މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މި ފެއަރ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ. ޢަބުދުﷲ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 6