1381141925_87abbd8620_m
ނިލަންދޫ

ނިލަންދޫއަށް ހަގީގީ ތަރައްގީ އަންނަމުންދޭބާ!

31 ޖުލައި 2016

އާބާދީއާއި ބިމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑުރަށް، ނިލަންދޫގެ ތަރައްޤީއާމެދު ކުރެވޭ އުއްމީދުތައް ބޮޑެވެ. ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ފުރުޞަތުތަކެއް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ މިއަތޮޅަކީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މިޝްރޫތަކެއް [ވިދާޅުވޭ]

medium_74865
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ “އެއާޕޯޓު” ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް ވަނީ

29 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހުވަފެން ކަމުގައިވާ އެއާޕޯޓު އެޅުން ހަޤީގަތަކަށް ވުމުގެ ކުލަވަރު ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން އެއާޕޯރޓް ނިލަންދޫގައި އެޅުމަށް ކުރިއަށް އޮތް [ވިދާޅުވޭ]

july262016
ޚަބަރު

މިނިވަންކަމަކީ އެ މީހަކު ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް އުޅުމެއް ނޫން: ރައީސް

26 ޖުލައި 2016

މިނިވަންކަމުގެ މާނައަކީ ހިތުހުރިހާ ގޮތަށް އުޅުން ނޫން ކަމަށާއި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާނަމަ، އިގްތިސާދާއި ކުރިއެރުމަށް ލޮޅުން އަރާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ޓޫރިޒަމް ސަރަޙައްދަށް އަމާޒްކޮށް އެމްޕީ ޢަބުދުﷲ ޚަލީލް ހައްދަވާފައިވާ ޕްލޭން (ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް)
ޚަބަރު

ޓޫރިޒަމްއަށް ކަނޑައެޅި ބިމުގަ ހުރި ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ދޭނެގޮތް ސާފުކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލްގައި އެދެފި

25 ޖުލައި 2016

ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިލަންދޫގެ ބިނާވެށި ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތުނޑީ ސަރަޙައްދުގެ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު ހަމަޖައްސާނެ ގޮތަކީ ކޮބާތޯ ބެލުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގައި [ވިދާޅުވޭ]

FHRC games
ކުޅިވަރު

ނިލަންދޫގައި ބާއްވާ އިންޓަރ އޮފީސް ގޭމްސް ފެށިއްޖެ

23 ޖުލައި 2016

ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ނިލަންދޫގެ މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަމުން އަންނަ އިންޓަރ އޮފީސް ގޭމްސް ފެށިއްޖެއެވެ. މިމަހު 21 ވަނަ ދުވަހު [ވިދާޅުވޭ]

598568_10151322173435239_1498082959_n
ޚަބަރު

ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ އެސްޓީމޭޓް ބަލައިގަނެ، ސްޓޭޑިއަމްގައި ލައިޓްޖެހުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

21 ޖުލައި 2016

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށް ފ.ނިލަންދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ލައިޓް ޖެހުމާއި، ބިންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމާއި، ކާނުހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުޅުވާލައިފާވާ އެސްޓިމޭޓަށް ތިންފަރާތަކުން [ވިދާޅުވޭ]

އަޙްމަދު ޢަލީ (ކަނާތްފަރާތުން ފުރަތަމަ) ބައްދަލުވުމެއްގައި
ޚަބަރު

ނިލަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އަނެއްކާވެސް އަޙްމަދު ޢަލީ

21 ޖުލައި 2016

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް އަޙްމަދު ޢަލީ އަނެއްކާވެސް ހޮވައިފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙަންމަދު ޚަލީލު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެމަޤާމަށް އޭނާ އެ މަޤާމަށް ހޮއްވަވާފައިވަނީ އިއްޔެބޭއްވި [ވިދާޅުވޭ]

2016-07-20_16.38.50
ޚަބަރު

ނަރުދަމާގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއްކުރަނީ

20 ޖުލައި 2016

ފ.ނިލަންދޫގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިގެން ކުރިޔަށް އެބަގެންދެއެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ ބޮޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4